GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze voorwaren zijn opgesteld in het Nederlands (België). Indien enige vertaalde versie van deze overeenkomst tegenstrijdig is met de Nederlandstalige versie, is de Nederlandstalige versie bindend.
Laatst gewijzigd: 25 september 2017

These policies were drawn up in Dutch (Belgium). We do not have any translated versions yet. If any translation of this agreement conflicts with the Dutch version, the Dutch version shall prevail.
Last modified: September 25, 2017

Over deze gebruiksvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de website foundme.co hierna genoemd “de website”. De website is eigendom van en worden beheerd door FoundME cvba, in oprichting. Door op de website te surfen, artikels te lezen of de website op enige andere manier te raadplegen en/of er op enige andere manier gebruik van te maken, verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden en bepalingen en verbindt u zich ertoe om deze na te leven. Deze zijn als enige geldig, met uitsluiting van enige andere voorwaarden, en zijn van toepassing op alle initiatieven van FoundME. Wij behouden ons het recht bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. In dat geval zullen deze voorwaarden van toepassing worden vanaf het ogenblik van publicatie. Indien één of meerdere punten uit deze voorwaarden niet of slechts gedeeltelijk afdwingbaar zouden blijken, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast.

Informatie op de website
De informatie die wij zelf op de website plaatsen, is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Niettemin wordt de informatie geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. De informatie die verspreid wordt via banners, html-pagina’s, flash, foto’s, video’s, artikels of andere media die aangeleverd worden door derde partijen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van FoundME. FoundME onthoudt zich binnen de wetgeving van elke aansprakelijkheid of garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de site en voor de gevolgen van elke actie/beslissing die genomen wordt op basis van de geleverde informatie. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via onze website gevraagde diensten geven in geen geval recht op enige compensatie. FoundME is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen. FoundME behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen. FoundME kan niet aansprakelijk gehouden worden voor welke schade dan ook die veroorzaakt werd door een fout en/of nalatigheid begaan door werknemers en/of onderaannemers van FoundME, bedrieglijke vervalsing van gegevens na onrechtmatige binnendringing in de website. Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. FoundME heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door FoundME houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s. U kan op uw eigen website een hyperlink leggen naar de homepage van FoundME. Vanwege privacy-regelgeving kan u geen deeplink leggen naar specifieke inhoud van onze website.

Privacy
FoundME respecteert de bepalingen van de Wet op de privacy van 08/12/1992 en de Wet op de elektronische handel van 11/03/2003 bij de verzameling en verwerking van persoonsgegevens. FoundME past haar manier van verwerking ook verder aan naar de GDPR die op 25 mei 2018 van kracht gaat.

Inhoud en informatie delen
U bent eigenaar van alle inhoud en informatie die je op FoundME plaatst en u kan de privacyinstellingen gebruiken om te bepalen hoe de inhoud en informatie wordt gedeeld. Verder gelden de volgende bepalingen: Voor inhoud waarvoor intellectuele-eigendomsrechten gelden, zoals foto's en video's, geef je ons specifiek de volgende toestemming met inachtneming van uw privacyinstellingen: u verleent ons een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije en wereldwijde licentie voor het gebruik van IE-inhoud die u op of in verband met FoundME plaatst (IE-licentie). Het behoort tot uw exclusieve verantwoordelijkheid voorafgaand contact op te nemen met iedereen die meegewerkt heeft aan het werk dat u op de website wil plaatsen (personen die meegewerkt hebben aan het werk, de personen die werden afgebeeld en de partijen die na creatie rechten hebben verkregen. In elk geval garandeert u aan FoundME een gratis en ongestoord gebruik van alle werken die u op onze site post en zal u FoundME vrijwaren voor elke aanspraak ter zake. Indien u van oordeel bent dat uw rechten geschonden worden door materiaal dat op onze websites werd gepost, kan u deze mogelijk inbreuken rapporteren via hello@foundme.co. Wij verbinden ons ertoe uw bezwaar prioritair te onderzoeken en indien nodig het materiaal te verwijderen. De IE-licentie eindigt wanneer u uw IE-inhoud of account verwijdert, tenzij u de inhoud hebt gedeeld met anderen en zij de inhoud niet hebben verwijderd. Wanneer u IE-inhoud verwijdert, wordt deze verwijderd op een manier die vergelijkbaar is met het legen van de prullenbak op een computer. U begrijpt dat verwijderde inhoud echter gedurende een redelijke tijd mogelijk aanwezig blijft in back-ups (maar niet beschikbaar is voor anderen). Wanneer u inhoud of informatie publiceert met de instelling Openbaar, betekent dit dat iedereen, exclusief mensen buiten FoundME, toestemming hebben om die informatie te bekijken en te gebruiken en deze aan u te koppelen (d.w.z. naam, profielfoto, locatie & specialiteiten). We stellen het altijd op prijs als u feedback of andere suggesties over FoundME geeft, maar houd er wel rekening mee dat we deze informatie kunnen gebruiken zonder enige verplichting om u hiervoor te belonen (net zoals u geen verplichting hebt om deze aan te bieden).

Veiligheid
We doen ons best om FoundME veilig te houden, maar kunnen dit niet garanderen. We hebben uw hulp nodig om het platform veilig te houden. Daarom moet u zich houden aan de volgende regels:
 • plaats geen niet-geautoriseerde commerciële berichten (zoals spam)
 • verzamel geen inhoud of informatie van gebruikers en gebruik FoundME niet op andere manieren via geautomatiseerde middelen (zoals harvesting bots, robots, spiders of scrapers) zonder onze voorafgaande toestemming
 • hou u op FoundME niet bezig met illegale marketing op meerdere niveaus zoals piramideconstructies
 • uploadt geen virussen of andere schadelijke code
 • vraag mensen niet om hun aanmeldingsgegevens en meldt u niet aan bij een account van iemand anders
 • pest, intimideer of val geen andere gebruikers lastig
 • plaats geen inhoud die: haatdragend, bedreigend of pornografisch is; aanzet tot geweld; of naaktbeelden of nodeloos geweld bevat.
 • gebruik FoundME niet voor onwettige, misleidende, kwaadaardige of discriminerende activiteiten
 • doe niets waardoor de correcte werking of weergave van FoundME verstoord, overbelast of onmogelijk kan worden, zoals een Denial of Service-aanval of verstoring van paginaweergave of andere functionaliteiten faciliteer of stimuleer geen schending van deze Verklaring of onze beleidsregels.
Registratie en accountbeveiliging
FoundME-gebruikers verstrekken hun echte namen en gegevens. Hier volgen enkele regels waaraan u zich moet houden met betrekking tot registratie en beveiliging van uw account:
 • verstrek geen valse persoonlijke gegevens en maakt zonder toestemming geen account voor iemand anders
 • maak niet meer dan één persoonlijke account
 • indien we uw account deactiveren, maak dan geen andere account zonder onze toestemming
 • gebruik de mogelijkheid tot het posten van artikels niet primair voor eigen commercieel gewin
 • gebruik FoundME niet als je jonger bent dan 13 jaar
 • hou uw contactgegevens correct en actueel
 • deel uw wachtwoord niet met anderen, verleen niemand toegang tot uw account en doe niets wat de beveiliging van uw account kan schaden
 • draag uw account (waaronder communities die u beheert) niet over aan iemand anders zonder dat u hiervoor onze schriftelijke toestemming hebt gekregen
De rechten van anderen beschermen

We respecteren de rechten van anderen en verwachten dat u dit ook doet. Plaats geen inhoud of onderneem geen actie waarmee de rechten van iemand anders worden geschonden of overtreden, of waarmee de wet op een andere wijze wordt overtreden We kunnen inhoud en informatie die u op FoundME plaatst verwijderen indien we vinden dat hiermee deze Verklaring of onze beleidsregels worden geschonden. Als we uw inhoud hebben verwijderd wegens inbreuk op de auteursrechten van iemand anders en u denkt dat dit onterecht is, kunt u bezwaar maken via hello@foundme.co Als u herhaaldelijk inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten van anderen, zullen we uw account indien terecht deactiveren. U zal geen gebruik maken van onze auteursrechten, handelsmerken of merken die hier op een verwarrende manier op lijken, behalve wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan onder onze Richtlijnen voor gebruik van merken of na onze schriftelijke toestemming. Als u informatie over gebruikers verzamelt, moet u hun toestemming krijgen en duidelijk maken dat u (en niet FoundME) degene bent die de informatie verzamelt en een privacybeleid publiceren waarin wordt uitgelegd welke informatie u verzamelt en hoe u deze gebruikt. Plaatst geen identiteitsdocumenten of gevoelige financiële informatie van anderen op FoundME. Verzend geen e-mailuitnodigingen naar niet-gebruikers zonder hun toestemming.

Advertenties en commerciële inhoud
Ons doel is commerciële of gesponsorde inhoud te leveren die waardevol zijn voor onze gebruikers en partners. Om ons hierbij te helpen, gaat u akkoord met het volgende: U geeft ons toestemming uw naam, profielfoto, inhoud en informatie (zoals een instantie die u volgt) te gebruiken voor commerciële, gesponsorde of gerelateerde inhoud die door ons wordt aangeboden of verbeterd. We geven uw inhoud of informatie niet zonder uw toestemming aan adverteerders. U begrijpt dat we betaalde services en communicatie mogelijk niet altijd als zodanig herkennen.

Speciale bepalingen voor pagina’s
Als u een community of partner-pagina aanvraagt of beheert op FoundME gaat u akkoord met onze Community-voorwaarden die worden meegedeeld op het moment dat u de pagina aanvraagt.

Verantwoordelijkheid
U, of indien minderjarig, uw ouders of wettelijke voogd, zijn verantwoordelijk voor alle handelingen die u stelt op onze website. FoundME tracht uw materiaal en informatie zo veel mogelijk voorafgaand te onderzoeken. We behouden het recht voor het gebruik van deze website en alle posts en uploads te weigeren, te verwijderen en indien nodig, u er de toegang toe te ontzeggen. U garandeert dat alle informatie die u ons verleent correct en actueel is en blijft en zal ons terzake vrijwaren voor alle vorderingen en aanspraken van derden. FoundME kan u vragen om uw naam en e-mailadres op te geven. Deze gegevens kunnen aan de politiediensten en gerechtelijke instanties doorgegeven worden als ze onderzoek voeren naar ongeoorloofd gedrag in het kader van het gebruik van onze website.

Geschillen en toepasselijk recht
Eventuele claims, juridische procedures of geschillen die u met ons hebt, voortvloeiend uit of met betrekking tot deze Verklaring of het platform, zullen uitsluitend worden opgelost in de rechtbank van het Arrondissement Gent, België. U stemt ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke rechtsbevoegdheid van dergelijke rechtbank voor de beslechting van dergelijke claims. Deze Verklaring en eventuele claims tussen u en ons zijn onderworpen aan de wetten van het land België, ongeacht eventuele bepalingen inzake conflicten of wetten. Indien iemand een claim tegen ons indient met betrekking tot uw acties, inhoud of informatie op FoundME, zal u ons schadeloos stellen tegen alle schade, verliezen en kosten die gerelateerd zijn aan een dergelijke claim (inclusief redelijke juridische vergoedingen en kosten). Hoewel we regels bieden voor het gedrag van gebruikers, controleren of sturen we de acties van gebruikers op Foundme niet en zijn we niet verantwoordelijk voor de inhoud of informatie die gebruikers overdragen of delen op het platform. We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele aanstootgevende, ongepaste, obscene, illegale of op andere wijze afkeurenswaardige inhoud of informatie die u mogelijk op FoundME vindt. We zijn niet verantwoordelijk voor het online of offline gedrag van onze gebruikers.
We proberen FoundME online, foutvrij en veilig te houden maar u gebruikt het platform op eigen risico. We bieden het platform aan zoals het is, zonder expliciete of impliciete garanties, waaronder maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-naleving. We garanderen niet dat FoundME altijd veilig, beveiligd of foutvrij zal zijn of dat het altijd zal werken zonder storingen, vertragingen of onregelmatigheden. FoundME is niet verantwoordelijk voor de acties, inhoud, informatie of gegevens van derde partijen en u vrijwaart ons, onze directeuren, managers, medewerkers, … van eventuele claims en schade, bekend en onbekend, die voortvloeien uit of verband houden met eventuele claims die u tegen dergelijke partijen hebt. We zijn jegens de gebruiker niet aansprakelijk voor eventuele winstderving of andere gevolgschade, speciale, indirecte of incidentiele schade die voortvloeit of verband houdt met deze verklaring of me FoundME. Zelfs niet als we als we geïnformeerd werden over de mogelijkheid van dergelijke schade. Onze totale aansprakelijkheid die voortvloeit uit deze verklaring of van FoundME zal niet hoger zijn dan honderd euro (EUR 100,00) of het bedrag dat je ons in de afgelopen zes (6) maanden hebt betaald. Krachtens bepaalde geldende wetten is het mogelijk niet toegestaan de aansprakelijkheid of incidentiele schade of gevolgschade te beperken of af te wijzen, waardoor bovenstaande beperking of afwijking mogelijk niet op jou van toepassing is. In dergelijke gevallen is de aansprakelijkheid van FoundME beperkt voor zover maximaal mogelijk is volgends de geldende wet.

Definities

 • Met ‘Foundme’ of ‘Platform‘ bedoelen we de functies en services die we beschikbaar stellen, waaronder via (a) onze website op www.foundme.co en andere websites of applicaties van het FoundME-merk of via co-branding (waaronder subdomeinen, internationale versies, widgets en mobiele versies); (b) ons platform; (c) andere media, merken, producten, diensten, software, apparaten of netwerken die nu bestaan of later worden ontwikkeld. FoundME behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht te bepalen dat sommige van onze merken producten of diensten worden beheerst door afzonderlijke voorwaarden en niet door deze gebruiksvoorwaarden.
 • Met 'inhoud' bedoelen we alles dat u en andere gebruikers plaatsen, leveren of delen door FoundME te gebruiken.
 • Met 'gegevens', 'gebruikersgegevens' of 'gegevens van de gebruiker' bedoelen we alle gegevens, waaronder de inhoud of informatie van een gebruiker die u of een derde partij kan ophalen van FoundME of aan FoundME kan verstrekken via het platform.
 • Met 'plaatsen' bedoelen we posten op FoundME of op andere wijze beschikbaar stellen door het platform te gebruiken.
 • Met 'gebruiken' bedoelen we gebruiken, uitvoeren, kopiëren, openbaar publiceren of weergeven, distribueren, wijzigen, vertalen en afgeleide producten maken van.
 • Met ‘Specialiteiten’ bedoelen we de specifieke interesse- en kennisvelden die u ons meedeelt.

GEGEVENSBELEID (DATA POLICY)

Als onderdeel van onze missie om talent eindelijk de online plaats te bieden die ze nodig hebben geven we u de mogelijkheid om relevante informatie te delen. Dit gegevensbeleid beschrijft welke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken en delen. Hou er rekening mee dat deze richtlijnen van toepassing zijn op alles merken en diensten van FoundME.

Wat voor soorten gegevens worden verzameld?

 • Dingen die u doet en gegevens die u levert.

  We verzamelen de inhoud en andere gegevens die u verstrekt wanneer u de diensten gebruikt, waaronder wanneer aanmelden voor een account, inhoud maken of delen, iemand volgen en wanneer u berichten verstuurt en communiceert met anderen. We verzamelen ook gegevens over hoe u onze diensten gebruikt, zoals de soorten inhoud die u bekijkt en op welke inhoud u reageert of de regelmaat en duur van activiteiten.

 • Dingen die anderen doen en gegevens die ze leveren.

  We verzamelen ook inhoud en informatie die andere mensen verstrekken wanneer ze onze diensten gebruiken, waaronder gegevens over u, wanneer ze u bijvoorbeeld een bericht sturen.

 • Je netwerken en connecties.

  We verzamelen gegevens over de mensen en communities waarmee u bent verbonden en de manier waarop u deze mensen en communities behandelt, zoals de communities waarmee u veel deelt of interactie voert.

 • Apparaatgegevens

  We verzamelen gegevens van en over de computers, telefoons en andere apparaten waarop u onze diensten opent, afhankelijk van waarvoor u toestemming hebt gegeven. We kunnen de verzamelde gegevens koppelen aan verschillende apparaten. Dit helpt ons om consistente diensten aan te bieden op alle apparaten. Hier volgen enkele voorbeelden van de apparaatgegevens die we verzamelen: Kenmerken zoals het besturingssysteem, de hardwareversie, de apparaatinstellingen en apparaat-ID's. Apparaatlocaties, waaronder bepaalde geografische locaties, bepaald via GPS-, Bluetooth- of Wi-Fi-signalen. Verbindingsgegevens zoals de naam van uw mobiele provider of internetprovider, browsertype, taal en tijdzone, mobiele telefoonnummer en IP-adres.

Hoe gebruiken we deze gegevens?

We zijn enthousiast over het maken van interessante en op maat gemaakte mentoring voor mensen. We gebruiken de gegevens in ons bezit om onze diensten te leveren en te ondersteunen. Hieronder leest u hoe dit in zijn werk gaat:

 • Diensten leveren, verbeteren en ontwikkelen.

  We kunnen onze diensten, gepersonaliseerde inhoud en suggesties aanbieden door gegevens te gebruiken om inzicht te krijgen in hoe u onze diensten gebruikt en omgaat met de mensen of dingen waarmee je bent verbonden en waarin u interesse hebt op en buiten onze diensten. We gebruiken deze gegevens ook om u snelkoppelingen en suggesties te kunnen aanbieden en uw progressie bij te houden en te ondersteunen. Wanneer we beschikken over locatiegegevens, gebruiken we deze gegevens om onze diensten voor u en anderen aan te passen, bijvoorbeeld door u te helpen bij het connecteren aan relevante personen in uw nabijheid.

 • Communiceren met u

  We gebruiken uw gegevens om marketingberichten te sturen, met u te communiceren over onze diensten en u op de hoogte te stellen van onze beleidsregels en voorwaarden. We gebruiken uw gegevens ook om te reageren wanneer u contact met ons opneemt.

 • Veiligheid en beveiliging bevorderen.

  We gebruiken de gegevens in ons bezit om te helpen bij het verifiëren van accounts en activiteiten, en om veiligheid en beveiliging op en buiten onze diensten te promoten, bijvoorbeeld door verdachte activiteiten of schendingen van onze voorwaarden en beleidsregels te onderzoeken. We werken er hard aan om uw account te beschermen met een team van technici, geautomatiseerde systemen en geavanceerde technologie zoals codering en machinetaal. We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om onze diensten aan te bieden en te ondersteunen, en voor elk van de doeleinden beschreven in dit gedeelte van ons beleid. Lees ons cookiebeleid hieronder voor meer informatie.

Hoe worden deze gegevens gedeeld?

 • Delen via onze diensten

  Mensen gebruiken onze diensten om in contact te komen met anderen en informatie uit te wisselen. We maken dit mogelijk door uw gegevens op de volgende manieren te delen:

 • Mensen met wie u deelt en communiceert.

  Wanneer u deelt en communiceert via onze diensten, kunt u bepalen welk publiek ziet wat u deelt. U kan bijvoorbeeld wanneer u een bericht plaatst op foundME, een publiek selecteren voor het bericht, zoals publiek of volgers en connecties. Met openbare gegevens wordt de informatie bedoeld die u deelt met een openbaar publiek, en de informatie op uw openbaar profiel. Openbare gegevens zijn beschikbaar voor iedereen op onze diensten. In sommige gevallen kunnen mensen met wie u deelt en communiceert, deze inhoud downloaden en opnieuw delen met anderen op en buiten onze diensten. Als u reageert op het bericht van iemand anders bepaalt die persoon wie uw reactie kan zien. Als het publiek van die persoon is ingesteld op openbaar, is de reactie ook openbaar.

 • Mensen die inhoud zien die anderen over u delen.

  Andere mensen kunnen onze diensten gebruiken om inhoud over u te delen met een publiek naar keuze. Als mensen bijvoorbeeld u noemen in een bericht of informatie over u delen die u met hen hebt gedeeld. Als u lid bent van een community krijgen deze beheerders toegang tot uw openbaar profiel, waaronder uw gebruikersnaam of gebruikers-ID, specialiteiten, leeftijdsgroep en land/taal, connectielijst en de gegevens die u met deze externe diensten deelt.

 • Nieuwe eigenaar

  Als ons eigendom van of onze controle over alle of een deel van onze diensten en bijbehorende middelen wijzigt, kunnen we uw gegevens overdragen aan de nieuwe eigenaar.

 • Delen met externe partners en klanten

  We werken samen met externe bedrijven die ons helpen onze diensten aan te bieden en te verbeteren, of die advertenties of gerelateerde producten gebruiken. Deze samenwerkingen maken het mogelijk om onze bedrijven te besturen en gratis diensten aan te bieden aan mensen over de hele wereld.

Hieronder volgen de soorten externe partijen waarmee we je gegevens kunnen delen:

 • Diensten voor advertenties, metingen en analyses (alleen niet persoonlijk identificeerbare informatie).

  We willen dat onze advertenties zo relevant en interessant zijn als de andere informatie op onze diensten. Met dit in gedachten gebruiken we al onze gegevens over u om relevante advertenties te tonen. We delen geen informatie die u persoonlijk identificeerbaar maakt met partners voor advertenties, metingen of analyses, tenzij u hiervoor toestemming geeft. Persoonlijk identificeerbare informatie is informatie zoals een naam of een e-mailadres die of dat kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of uw identiteit te kennen geeft. We kunnen deze partners informatie geven over het bereik en de effectiviteit van hun advertenties zonder informatie vrij te geven die u persoonlijk identificeert, of we kunnen de informatie van meerdere mensen samenvoegen met het zelfde effect.

 • Leveranciers, serviceproviders en andere partners.

  We verstrekken gegevens aan leveranciers, serviceproviders en andere partners die ons bedrijf op mondiaal niveau ondersteunen. Bijvoorbeeld door diensten te leveren voor de technische infrastructuur, het gebruik van onze diensten te analyseren, de effectiviteit van advertenties en diensten te meten, klantenservice aan te bieden, betalingen te vergemakkelijken of academisch onderzoek en enquêtes uit te voeren. Deze partners moeten zich houden aan een strikte geheimhoudingsplicht op een manier die in overeenstemming is met dit gegevensbeleid en de overeenkomsten die we met hen aangaan.


Hoe kan ik gegevens over mij beheren of verwijderen?
De inhoud en gegevens die u deelt op FoundME kan u beheren door posts te verwijderen of het publiek aan te passen. We slaan gegevens op zolang dat nodig is om diensten aan u en anderen te kunnen aanbieden, inclusief degenen die hierboven worden beschreven. Gegevens die zijn gekoppeld aan uw account, worden bewaard tot uw account wordt verwijderd, tenzij we deze gegevens niet langer nodig hebben voor het aanbieden van onze diensten. U kan een account op elk moment verwijderen. Wanneer u het account verwijdert, worden de items die u hebt geplaatst, zoals artikels en dergelijke, verwijderd. Vergeet niet dat gegevens die anderen over u hebben gedeeld, geen deel uitmaken van uw account en dus niet samen met het account worden verwijderd.

Hoe reageren we op juridische verzoeken of voorkomen we schade?
Het kan zijn dat we uw gegevens gebruiken, bewaren en delen als antwoord op een juridisch verzoek (zoals een bevel tot huiszoeking, gerechtelijk bevel of dagvaarding) indien we te goeder trouw menen dat de wet ons hiertoe verplicht. We kunnen gegevens ook gebruiken, bewaren en delen wanneer we overtuigd zijn dat dit noodzakelijk is om: fraude of andere illegale activiteiten te detecteren, te voorkomen en aan te pakken, om onszelf, u en anderen te beschermen (waaronder in het kader van een onderzoek) of om de dood of dreigend lichamelijk letsel te voorkomen. We kunnen bijvoorbeeld gegevens verstrekken aan externe partners over de betrouwbaarheid van uw account om fraude en misbruik op en buiten onze diensten te voorkomen. Informatie die we over u ontvangen kan worden gebruikt en voor een langere periode worden bewaard in het geval dat de informatie onderhevig is aan een juridisch verzoek of verplichting, onderzoek van overheidswege of onderzoeken met betrekking tot mogelijke schendingen van onze voorwaarden of ons beleid, of om schade te voorkomen. We kunnen ook gegevens bewaren van accounts die voor een periode van ten minste een jaar zijn uitgeschakeld na schendingen van onze voorwaarden om herhaald misbruik of andere schendingen van onze voorwaarden te voorkomen.

Hoe stellen we u op de hoogte van wijzigingen aan dit beleid?
We stellen u op de hoogte voordat we wijzigingen doorvoeren in dit beleid en bieden u de mogelijkheid om het aangepaste beleid te lezen en erop te reageren voordat u verder gebruikmaakt van onze diensten.

COOKIEBELEID (COOKIE POLICY)

Cookies zijn kleine (niet eetbare) tekstbestanden die worden gebruikt om informatie op te slaan in internetbrowsers. Cookies worden gebruikt om apparaatidentificaties en andere informatie op te slaan en te ontvangen op computers, telefoons en andere apparaten. Andere technologieën, waaronder gegevens die we opslaan in uw internetbrowser of apparaat, apparaatidentificatie die is gekoppeld aan uw apparaat, en andere software, worden gebruikt voor soortgelijke doeleinden. In dit beleid wordt naar al deze technologie verwezen als 'cookies'. We gebruiken cookies als u een FoundME-account hebt, gebruikmaakt van de FoundME-service, bijvoorbeeld onze website (ongeacht of je bent geregistreerd of aangemeld). In dit beleid lichten we toe hoe we cookies gebruiken en welke keuzes u hebt.

Waarom gebruiken we cookies?
Cookies helpen ons bij het aanbieden, beschermen en verbeteren van onze service, bijvoorbeeld door inhoud te personaliseren, door advertenties specifiek aan te passen en te meten, en door een veiligere ervaring te bieden. De cookies die we gebruiken, kunnen zo nu en dan worden aangepast als gevolg van het verbeteren en bijwerken van onze service, maar ze vallen over het algemeen in de onderstaande gebruikscategorieën:

Verificatie
We gebruiken cookies om uw account te verifiëren en om vast te stellen of u bent aangemeld, zodat we eenvoudiger toegang kunnen bieden tot het platform en de juiste ervaring en functies aanbieden.

Veiligheid, website-integriteit
We gebruiken cookies om ons te helpen uw account, gegevens en de services veilig te houden. Daarnaast gebruiken we cookies om activiteiten te bestrijden die ons beleid schenden of die het op een andere manier bemoeilijken om de service aan te bieden.

Advertenties, inzichten en metingen
We gebruiken cookies om ons te helpen advertenties voor bedrijven en andere organisaties te tonen aan mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in de producten, diensten of doelen die de bedrijven of organisaties promoten. Daarnaast gebruiken we cookies om de prestaties van advertentiecampagnes te meten voor bedrijven die gebruikmaken van deze service. Cookies helpen ons bij het weergeven en meten van advertenties in verschillende browsers en op apparaten die worden gebruikt door dezelfde persoon.

Functies en services op de site
We gebruiken cookies om functies in te schakelen die ons helpen de service aan te bieden. We gebruiken cookies ook om ons te helpen u inhoud te bieden die relevant is voor uw locatie.

Prestaties
We gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring te bieden.

Statistieken en onderzoek
We gebruiken cookies om beter inzicht te krijgen in de manier waarop mensen onze services gebruiken, zodat we deze kunnen verbeteren.

Waar gebruiken we cookies?
We kunnen cookies achterlaten op uw computer of apparaat en die informatie ontvangen wanneer u het platform gebruikt of bezoekt.

Hoe kan u het gebruik van cookies door FoundME om advertenties te tonen, beheren?
Een van de manieren waarop we cookies gebruiken, is om u nuttige en relevante advertenties te tonen. U kan instellen hoe we gegevens gebruiken om advertenties te tonen. In uw browser of op uw apparaat zijn er mogelijk instellingen beschikbaar waarmee u kan kiezen browsercookies toe te staan en om ze te verwijderen. Voor meer informatie over deze instellingen raadpleegt u de Help-onderwerpen van het browser of apparaat. Bepaalde onderdelen van onze service werken mogelijk niet correct als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.